Useful information

Firearms import

 • For our guests outside of the EU an invitation letter prepared by our office is needed (in this we have to indicate the type and caliber of the firearms as well as the amount of ammunition intended to take into the country) and you need to receive a firearms import license on the EU border station by showing your passport and valid firearms license of your home country.
  You can obtain the firearms import license at the airport after passport control and baggage claim choosing the red corridor.
  On public roads you need to check in the weapon at the EU border station after passport control and obtain the license afterwards. The licence fee is 3.000,- Ft.
  You have to keep the firearm import license during the hunt and hand it over after leaving the EU which proves that the weapon left the EU. Failing to do so will result in an action by the customs office.
 • For our guests coming from the EU an invitation letter prepared by our office is needed (in this we have to indicate the type and caliber of the firearms as well as the amount of ammunition intended to take into the country) and you need an EU Firearms passport as well as your travel documents (passport or ID).

Weapons authorized for hunting

 • In Hungary the use of shotguns is only allowed for small game except for wild boar which is allowed to be taken down with a slug fired from a shotgun. Only three shells are allowed to be loaded into semi-automatic shotguns at once.
 • Only hunting bullets with a muzzle energy of 2500 Joules or above are allowed to be used for big game (except for roe deer which is allowed to be taken down with hunting bullets of at least 1000 Joules of muzzle energy).

The use of automatic and semi-automatic hunting rifles is prohibited.

Trophy evaluation

 • In Hungary it is obligatory to display the antlers of red stags, fallow bucks and roe bucks, the horns of mouflon rams as well as the tusks of boars with a bigger average lenght of 16 cm on a trophy evaluation within 30 days after they were taken down.
 • In case of the trophies exceeding the international point limit (IP) mentioned below the hunting authority is obligated to display the trophy to the ministry for the „National treasure” title declaration:
  • red deer: 240 IP
  • fallow deer: 200 IP
  • roe deer: 170 IP
  • mouflon: 220 IP
  • wild boar: 130 IP

The guest receives a copy of the trophies which were declared a „National treasure.”

Trophy export

 • Within the EU an original exemplar of the bill prepared by the hunting organizing office or the authorized hunter is needed as well as the trophy evaluation ticket.
 • Outside of the EU an original exemplar of the bill prepared by the hunting organizing office or the authorized hunter, the trophy evaluation ticket, the customs declaration and the verification of the veterinarian officer are needed.

Vension export

 • Within the EU one specimen of big game mentioned on the bill as well as the amount of small game for self-consumption can be transported without special licenses.
 • Outside of the EU the customs declaration and the verification of the veterinarian officer are needed besides the bill.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

The Eurohunting Ltd. Terms and Conditions form can be downloaded here.

Privacy Policy

Adatkezelő: EUROHUNTING Vadászatszervező Kft. 8200. Veszprém, Almádi út 3. Cégjegyzék szám: 19-09-518260 Cég statisztikai száma: 25467570-9319-113-19 Adószám: 25467570-2-19 a  jelen Adatvédelemi Szabályzat (a továbbiakban: Tájékoztató) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket a kapcsolatfelvételt megelőzően, különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, egyéb releváns tényről és körülményről.

Az Eurohunting Kft kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel és összhangban van a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő ezúton gondoskodik arról, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az érintettek az adataik kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről, és körülményről értesüljön.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és ennek keretében megtesz minden olyan műszaki és egyéb intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Fogalmak A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak az Info tv. 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések”-nek megfelelőek. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli. Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása érdekében jogosult kezelni azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

A www.eurohunting.hu szolgáltatásainak igénybe vétele esetében az érintett a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével adja meg önkéntes hozzájárulását a személyes adatai felvételéhez. Személyes adatok köre: Ha az Érintett a honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét webanalitikai célokból.

Az Érintett döntése alapján az Adatkezelő az Eurohunting Kft. szolgáltatásai igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, vadászjegy szám, európai fegyverútlevél szám, személyi igazolvány vagy útlevél szám, fényképkép, videófelvétel, melyeket a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag a törvényi előírások betartásával, a jelen Tájékoztatóban rögzített időtartamon belül kezeli, illetőleg tárolja, azt követően törli. Az Adatkezelő a szerződés fennállása alatt, az adatok felvételétől számított 5 évig kezeli a megrendelés során megadott adatokat. Kivételt képeznek ez alól az alábbiak:

– A Megrendelő szerződésben vállalt előlegfizetési kötelezettsége nem teljesítése esetén a szolgáltatásra jelentkezés napjától számítva 1 év elteltével az Adatkezelő az adatokat törli.

– Az Adatkezelő a marketing célú megkeresés esetében a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően törli.

– Megrendelő számlázással kapcsolatos adatai az Adatkezelő számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Az Adatkezelő tájékoztatja a weboldal látogatóit, hogy az adataik törlésére törvényi kötelezettsége áll fenn az alábbi esetekben:

•          az adatok kezelése jogellenes,

•          az érintett írásban kéri,

•          az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem helyesbíthető,

•          az adatkezelés céljának megszűnésekor,

•          a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

Az Adatkezelő az érintett kérelmére személyes adatai kezeléséről 30 napon belül, írásbeli tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, valamint az adatkezelés egyéb olyan, törvényben rögzített körülményeiről, melyről az érintett tájékoztatását a törvény előírja. A tájékoztatást az Adatkezelő közérthető formában nyújtja.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak módosítását, – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett ezen kérelmét az Adatkezelő részére e-mail útján írásban nyújthatja be, saját e-mail címe megadásával az alábbi címre: info@eurohunting.hu

Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő jogosult az Érintett erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók Nyilvánosságra hozatal: Az Érintettek a vadászat végeztével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a vadászatokon készített kép-, vagy videófelvételeket az Adatkezelő kezelje, közzétegye, és nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, felhasználja marketing célú megjelenései során, honlapján, reklám és referencia anyagaiban. A hozzájárulás megadása a szolgáltatás igénybe vételének NEM feltétele.

Közösségi oldalak:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók: Az Eurohunting Kft. a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató módosítására. Az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a módosítással egyidejűleg értesíti a weboldalon. A jelen szabályzat idegen nyelvre fordítása esetén értelmezési problémáknál a magyar nyelvű szöveg az érvényes és irányadó.