FONTOS TUDNIVALÓK

 Fegyverbehozatal

 • Az Európai Unión kívülről érkező vendégeink számára szükséges az irodánk által kiállított meghívólevél (ezen fel kell tüntetni a fegyver típusát, kaliberét, számát valamint a lőszer mennyiségét), az útlevél illetve az Ön hazájában érvényes fegyvertartási engedély felmutatásával az EU-határállomáson fegyverbehozatali engedélyt szükséges kiváltani. A fegyverbehozatali engedélyt a repülőtéren az útlevél-ellenőrzés és a csomagok kiadása után a piros folyosót választva lehet kiváltani. Közúton az útlevél-ellenőrzés után az EU-határon kell a fegyvert bejelenteni, majd az engedélyt kiváltani. Az engedély kiváltásának díja 3.000,- Ft. A fegyverbehozatali engedélyt a vadászat alatt végig meg kell őrizni és ezt az unióból való kilépéskor le kell adni, igazolva, hogy a fegyver az Európai Unióból kilépett. Ennek elmulasztása a vámhatóság eljárását vonja maga után.
 • Az uniós tagországokból érkező vendégeink esetén szükség van az irodánk által kiállított meghívólevélre (ezen fel kell tüntetni a fegyver típusát, kaliberét, számát valamint a lőszer mennyiségét), EU-fegyverútlevélre és úti okmányokra (útlevél vagy személyi igazolvány).

 

Engedélyezett vadászfegyverek

 • Magyarországon sörétes vadászfegyver használata csak apróvadra engedélyezett, kivéve a vaddisznó vadászata, mely sörétes fegyverből kilőhető gyöngygolyóval is elejthető. Félautomata (öntöltő) sörétes fegyverbe legfeljebb csak 3 lőszer tölthető.
 • Nagyvadra csak 2500 Joule vagy azt meghaladó csőtorkolati energiájú golyós vadászlőszer használható (kivétel az őz, melyre minimum 1000 Joule csőtorkolati energiájú vadászlőszerrel szabad vadászni).

  Az önműködő (automata), illetve öntöltő (félautomata) golyós vadászfegyver használata tilos. Tilos továbbá a hangtompító és az elektronikus éjszakai célzó optika használata.

 

Trófeabírálat

 • Magyarországon a gímbika, a dámbika és az őzbak agancsát, a muflonkos csigáját, és a legalább 16 cm-es átlag hosszúságú vadkan agyarát az elejtést követő 30 napon belül kötelező trófeabírálaton kell bemutatni.
 • Az alábbi nemzetközi ponthatárt (IP) elérő trófeák esetében a vadászati hatóság a trófeát a minisztériumnak nemzeti értékké nyilvánítás céljából felülbírálatra bemutatni köteles:
gímszarvas 240 IP
dámszarvas 200 IP
őz 170 IP
muflon 220 IP
vaddisznó 130 IP

A nemzeti értékké nyilvánított trófeáról a vendég másolatot kap.

 

Trófea kivitel

 • EU-n belül szükség van a vadászatszervező iroda vagy a vadászatra jogosult által kiállított eredeti számlára, trófeabírálati jegyre.
 • EU-n kívül szükség van a vadászatszervező iroda vagy a vadászatra jogosult által kiállított eredeti számlára, trófeabírálati jegyre, vámáru-nyilatkozatra és hatósági állatorvosi igazolásra.

 

Vadhús kivitel

 • EU-s tagállamok esetén a számlán szereplő legfeljebb 1 db nagyvad és saját célú felhasználási mennyiségű apróvad külön engedély nélkül szállítható.
 • EU-n kívül a számla mellett még szükség van a vámáru nyilatkozatra valamint a hatósági állatorvosi igazolásra.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Eurohunting Kft. Általános Szerződési Feltételei nyomtatvány itt tölthető le.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő: EUROHUNTING Vadászatszervező Kft. 8200. Veszprém, Almádi út 3. Cégjegyzék szám: 19-09-518260 Cég statisztikai száma: 25467570-9319-113-19 Adószám: 25467570-2-19 a  jelen Adatvédelemi Szabályzat (a továbbiakban: Tájékoztató) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket a kapcsolatfelvételt megelőzően, különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, egyéb releváns tényről és körülményről.

Az Eurohunting Kft kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel és összhangban van a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő ezúton gondoskodik arról, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az érintettek az adataik kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről, és körülményről értesüljön.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és ennek keretében megtesz minden olyan műszaki és egyéb intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Fogalmak A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak az Info tv. 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések”-nek megfelelőek. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli. Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása érdekében jogosult kezelni azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

A www.eurohunting.hu szolgáltatásainak igénybe vétele esetében az érintett a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével adja meg önkéntes hozzájárulását a személyes adatai felvételéhez. Személyes adatok köre: Ha az Érintett a honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét webanalitikai célokból.

Az Érintett döntése alapján az Adatkezelő az Eurohunting Kft. szolgáltatásai igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, vadászjegy szám, európai fegyverútlevél szám, személyi igazolvány vagy útlevél szám, fényképkép, videófelvétel, melyeket a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag a törvényi előírások betartásával, a jelen Tájékoztatóban rögzített időtartamon belül kezeli, illetőleg tárolja, azt követően törli. Az Adatkezelő a szerződés fennállása alatt, az adatok felvételétől számított 5 évig kezeli a megrendelés során megadott adatokat. Kivételt képeznek ez alól az alábbiak:

– A Megrendelő szerződésben vállalt előlegfizetési kötelezettsége nem teljesítése esetén a szolgáltatásra jelentkezés napjától számítva 1 év elteltével az Adatkezelő az adatokat törli.

– Az Adatkezelő a marketing célú megkeresés esetében a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően törli.

– Megrendelő számlázással kapcsolatos adatai az Adatkezelő számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Az Adatkezelő tájékoztatja a weboldal látogatóit, hogy az adataik törlésére törvényi kötelezettsége áll fenn az alábbi esetekben:

•          az adatok kezelése jogellenes,

•          az érintett írásban kéri,

•          az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem helyesbíthető,

•          az adatkezelés céljának megszűnésekor,

•          a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

Az Adatkezelő az érintett kérelmére személyes adatai kezeléséről 30 napon belül, írásbeli tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, valamint az adatkezelés egyéb olyan, törvényben rögzített körülményeiről, melyről az érintett tájékoztatását a törvény előírja. A tájékoztatást az Adatkezelő közérthető formában nyújtja.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak módosítását, – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett ezen kérelmét az Adatkezelő részére e-mail útján írásban nyújthatja be, saját e-mail címe megadásával az alábbi címre: info@eurohunting.hu

Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő jogosult az Érintett erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók Nyilvánosságra hozatal: Az Érintettek a vadászat végeztével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a vadászatokon készített kép-, vagy videófelvételeket az Adatkezelő kezelje, közzétegye, és nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, felhasználja marketing célú megjelenései során, honlapján, reklám és referencia anyagaiban. A hozzájárulás megadása a szolgáltatás igénybe vételének NEM feltétele.

Közösségi oldalak:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók: Az Eurohunting Kft. a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató módosítására. Az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a módosítással egyidejűleg értesíti a weboldalon. A jelen szabályzat idegen nyelvre fordítása esetén értelmezési problémáknál a magyar nyelvű szöveg az érvényes és irányadó.