Informazioni importanti

L’introduzione dell’arma

Gli ospiti provenienti dai paesi dell’UE hanno bisogno dei seguenti documenti:

lettera d’invito dell’agenzia organizzatrice
Carta Europea d’Arma da fuoco
documenti personali (passaporto o carta d’identità)

Gli ospiti provenienti da un paese che non fa parte dell’UE hanno bisogno di una lettera d’invito della ns. agenzia dove bisogna indicare il tipo, il calibro, il numero dell’arma e la quantità di munizione. Al confine deve presentare quindi la ns. lettera d’invito, il passaporto e la licenza di caccia valida nel proprio paese. Se arriva con l’aereo, dopo il controllo del passaporto e recupero di bagagli, potrà avere il permesso dell’introduzione dell’arma scegliendo il corridoio rosso.

Se arriva con la macchina, al confine deve dichiarare l’arma ed entrare in possesso del permesso per l’introduzione delle armi. Il costo del permesso è 3.000.-Ft. Deve conservare il permesso fino alla fine della caccia e all’uscita dall’UE deve riconsegnarlo alla dogana confermando che l’arma ha uscito dall’UE. In caso contrario la persona inadempiente viene sottoposta a processo penale.

Armi da caccia consentite:

In Ungheria l’arma con canna ad anima liscia può essere utilizzata solo per la piccola selvaggina e per il cinghiale.
Il fucile semiautomatico con cartucce a pallini deve contenere non più di 3 colpi.
La selvaggina grande può essere cacciata solo con fucile con canna ad anima rigata, con munizione di palla unica con la forza di proiettile minimo 2500
Joule (eccetto il capriolo che può essere cacciato anche con proiettile di 1000 Joule).
È vietato l’uso dell’arma con canna ad anima rigata automatica e semiautomatica.

Valutazione dei trofei

In Ungheria i trofei di cervo, daino, capriolo, muflone e le zanne di cinghiale che superano i 16 cm, devono essere valutati entro 30 giorni dalla data dell’abbattimento.

Se il trofeo come punteggio internazionale (IP) arriva ai livelli sottoelencati, le autorità venatorie devono presentarlo al Ministero per renderlo oggetto di importanza nazionale:

  • Cervo 240 IP
  • Daino 200 IP
  • Capriolo 170 IP
  • Muflone 220 IP
  • Cinghiale 130 IP

Del trofeo considerato di valore nazionale, viene preparata una copia per l’ospite.

Trasporto all’estero di trofeo

Per i paesi dell’UE sono importanti i seguenti documenti:

Fattura originale rilasciata dall’agenzia di caccia
Permesso ufficiale dell’ente venatorio (biglietto di valutazione del trofeo)

Paesi extra UE:

Fattura originale rilasciata dall’agenzia di caccia
Biglietto di valutazione del trofeo
Documento doganale
Certificato veterinario di sanità

Esportazione di carne

In caso di trasporto nei paesi dell’ UE: è possibile trasportare in base alla fattura un capo di grande taglia o una quantità di piccola selvaggina idonea all’uso privato, senza permesso

In caso di trasporto nei paesi extra UE: fattura, documentazione doganale, certificato veterinario.

 

Condizioni Generali di Contratto

Scarica qui il Condizioni Generali di Contratto dell’Agenzia di caccia Eurohunting Srl.

Politica sulla riservatezza

Adatkezelő: EUROHUNTING Vadászatszervező Kft. 8200. Veszprém, Almádi út 3. Cégjegyzék szám: 19-09-518260 Cég statisztikai száma: 25467570-9319-113-19 Adószám: 25467570-2-19 a  jelen Adatvédelemi Szabályzat (a továbbiakban: Tájékoztató) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket a kapcsolatfelvételt megelőzően, különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, egyéb releváns tényről és körülményről.

Az Eurohunting Kft kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel és összhangban van a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő ezúton gondoskodik arról, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az érintettek az adataik kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről, és körülményről értesüljön.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és ennek keretében megtesz minden olyan műszaki és egyéb intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Fogalmak A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak az Info tv. 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések”-nek megfelelőek. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli. Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása érdekében jogosult kezelni azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

A www.eurohunting.hu szolgáltatásainak igénybe vétele esetében az érintett a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével adja meg önkéntes hozzájárulását a személyes adatai felvételéhez. Személyes adatok köre: Ha az Érintett a honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét webanalitikai célokból.

Az Érintett döntése alapján az Adatkezelő az Eurohunting Kft. szolgáltatásai igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, vadászjegy szám, európai fegyverútlevél szám, személyi igazolvány vagy útlevél szám, fényképkép, videófelvétel, melyeket a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag a törvényi előírások betartásával, a jelen Tájékoztatóban rögzített időtartamon belül kezeli, illetőleg tárolja, azt követően törli. Az Adatkezelő a szerződés fennállása alatt, az adatok felvételétől számított 5 évig kezeli a megrendelés során megadott adatokat. Kivételt képeznek ez alól az alábbiak:

– A Megrendelő szerződésben vállalt előlegfizetési kötelezettsége nem teljesítése esetén a szolgáltatásra jelentkezés napjától számítva 1 év elteltével az Adatkezelő az adatokat törli.

– Az Adatkezelő a marketing célú megkeresés esetében a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően törli.

– Megrendelő számlázással kapcsolatos adatai az Adatkezelő számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Az Adatkezelő tájékoztatja a weboldal látogatóit, hogy az adataik törlésére törvényi kötelezettsége áll fenn az alábbi esetekben:

•          az adatok kezelése jogellenes,

•          az érintett írásban kéri,

•          az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem helyesbíthető,

•          az adatkezelés céljának megszűnésekor,

•          a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

Az Adatkezelő az érintett kérelmére személyes adatai kezeléséről 30 napon belül, írásbeli tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, valamint az adatkezelés egyéb olyan, törvényben rögzített körülményeiről, melyről az érintett tájékoztatását a törvény előírja. A tájékoztatást az Adatkezelő közérthető formában nyújtja.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak módosítását, – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett ezen kérelmét az Adatkezelő részére e-mail útján írásban nyújthatja be, saját e-mail címe megadásával az alábbi címre: info@eurohunting.hu

Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő jogosult az Érintett erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók Nyilvánosságra hozatal: Az Érintettek a vadászat végeztével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a vadászatokon készített kép-, vagy videófelvételeket az Adatkezelő kezelje, közzétegye, és nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, felhasználja marketing célú megjelenései során, honlapján, reklám és referencia anyagaiban. A hozzájárulás megadása a szolgáltatás igénybe vételének NEM feltétele.

Közösségi oldalak:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók: Az Eurohunting Kft. a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató módosítására. Az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a módosítással egyidejűleg értesíti a weboldalon. A jelen szabályzat idegen nyelvre fordítása esetén értelmezési problémáknál a magyar nyelvű szöveg az érvényes és irányadó.